Europese regelgeving dwingt agrariërs om akkerbouw te vergroenen


Op 1 januari 2023 gaat het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van start. Het GLB dwingt de agrariër om meer te vergroenen en de stap te maken naar een veel groenere akkerbouw. In de GLB zijn zwaardere vergroeningseisen afgesproken maar is er ook meer ruimte voor een eigen invulling per regio.

Deze pilot stimuleert regionaal maatwerk, betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, en betere ecologische resultaten van de vergroening.  “De deelnemende collectieven hebben in 2019 eigen gebiedsplannen gemaakt met daarin specifieke vergroeningsdoelen en gewas- en bouwplanmaatregelen. Doelen en maatregelen zijn toegespitst op de eigen regio en grondsoort en afgestemd met akkerbouwers en gebiedspartners zoals lokale overheden, (r)LTO regio’s , terrreinbeheerders, waterschappen en overige partijen.”, aldus Marjon Schultinga (landelijk kernteam Akkerbelt).

Aan de slag

Akkerbouwers gaan in 2020 experimenteren met veldmaatregelen voortkomend uit de gebiedsplannen, en een deel van hen ook met een bijpassend puntensysteem. In het nieuwe GLB wordt de vergroening meer prestatiegericht vormgegeven als onderdeel van de zogenaamde ecoregeling, waarbij grondgebruikers de basispremie kunnen aanvullen (in het huidige GLB de vergroening). Marjon Schultinga  van het landelijk kernteam Akkerbelt zegt daarover: “Binnen Akkerbelt wordt gekeken naar maatregelen die laagdrempelig én effectief zijn voor biodiversiteit, water, bodem, klimaat en/of landschap. De maatregelen moeten bijdragen aan maatschappelijke doelen en ook inpasbaar zijn voor de agrariër en een meerwaarde geven in de agrarische bedrijfsvoering.”

De gebiedsplannen uit 2019 leveren tezamen een lijst met zo’n veertig realistische vergroeningsmaatregelen. Elk collectief rolt een aantal van de regionaal gedefinieerde maatregelen uit. Enkele zijn: strokenteelt, akkerranden, doorzaai, slootbeheer en onderwerken van gehakseld stro.