Forum voor Democratie wil veel sterker risicogerichte aanpak van corona


In de afgelopen 6 maanden is veel meer duidelijk geworden over het Covid-19 virus. Dit is de aanleiding voor Forum voor democratie om een puntenplan te lanceren over de gewenste aanpak van de coronacrisis.

  • FVD: “Kwetsbare groepen beter vaststellen en onmiddellijk beschermen o.a. door  vaccinatiebeleid daar op te richten, dan neemt druk op zorg heel snel af, en kan de rest van de samenleving weer vrij. Het inperken van essentiële vrijheden moet stoppen. Lockdown werkt niet, maar is ontzettend schadelijk”
  • Presentatie van een effectief ‘’Pandemie Vrijheid Scenario’’ met 5 punten

Al maanden vraagt FVD het kabinet om de zowel rigoureuze als onnavolgbare aanpak van Covid-19 volledig te herzien. Volgens de partij is de nevenschade op sociaal,  economisch en maatschappelijk gebied veel te groot en onacceptabel. Daarnaast is er volgens FVD veel uitgestelde zorg die al tot een veelvoud aan verloren goede levensjaren leidt en nog zal leiden.

Forum voor Democratie pleit daarom voor het specifiek beschermen van de kwetsbaarste groepen en het  verder vrijgeven van de samenleving. Er zijn inmiddels zeer veel gegevens over de impact van  Corona op verschillende groepen in de samenleving. Een snelle diepgaande analyse van die gegevens, die  data, zal veel beter de echte risicogroepen voor dit vervelende virus in kaart brengen. Bekend is  bijvoorbeeld al dat mannen boven de 50 jaar met een te hoog BMI een groot extra risico lopen – maar  er zijn veel meer specifieke indicatoren te vinden.

Volgens FVD kan preventief beleid op die groepen worden toegespitst, en zijn er ook direct  passende maatregelen per risicocategorie mogelijk. Die worden nu  veel te weinig genomen en daarom blijft  de druk op de zorg ook hoog.

De door Forum voor Democratie al maanden voorgestane aanpak vindt gelukkig steeds breder weerklank bij verschillende groepen professionals, zoals ook blijkt uit recente publicaties en  interviews.

Thierry Baudet zegt in een reactie; “FVD roept het kabinet op om de Corona-risicogroepen en de oorzaken van de risico’s op de meest korte termijn veel gerichter in kaart te brengen. Met preventief beleid kan de druk op de zorg direct effectief worden verlicht. De samenleving moet echt open: een collectieve lockdown is als een huis onder water zetten om brand te voorkomen. Zelfs de sneeuw- en ijspret staat nu onder curatele. Dit kan zo niet langer.

Data  

Analyse van o.a. test, sterfte -en ziekenhuisopname gegevens van het RIVM van week 46 in 2020 tot en met week 3 in 2021 toont opnieuw aan dat het coronavirus vooral voor specifieke groepen in de Nederlandse bevolking een risico kan vormen, want:

  • Van iedere 100 positief geteste personen belanden er iets meer dan 2 voor gemiddeld kortere tijd in het ziekenhuis. Daarvan is ca 75% ouder dan 60 jaar.
  • Bijna 70% van de mensen die met of aan corona overlijden is ouder dan 80 jaar.
  • Ca. 60% van de mensen die positief testen is jonger dan 50 jaar. Slechts 0,6 procent daarvan  belandt in het ziekenhuis en maar 12% procent van de ziekenhuis- 9% vd IC-opnames is aan  deze groep toe te wijzen.
  • De leeftijdsgroep tussen 50 en 80 jaar is goed voor circa 60% van alle ziekenhuisopnames en  ruim 85% van de IC- opnames.

(bron: Rivm en Stichting Nice gecombineerd)

Met name de categorie tussen 50 en 80 jaar met Ziekenhuis – en IC- opnames zou volgens FVD op  zeer korte termijn diepgaander onderzocht moeten worden, om de risicofactoren beter in kaart te brengen. Op die manier ontstaan heldere risicoprofielen waarop preventieve bescherming kan worden gericht.

FVD vijf-puntenplan

Het pandemiebeleid van het kabinet-Rutte is gericht op de korte termijn en biedt volgens FVD geen perspectief. Forum voor Democratie is voorstander van een 5-puntenplan om Covid-19 en mogelijk toekomstige pandemieën aan te pakken.

Punt 1. Naast versterking van de IC- en MC-capaciteit van de zorg op korte termijn zijn wij voorstander van een Nationale Zorgreserve van oud-zorgpersoneel. Daarbij moet nadrukkelijk worden overwogen om een aantal ziekenhuizen specifiek voor pandemieën in te richten en/of noodhospitaal capaciteit beschikbaar te hebben.

Punt 2. Zelf versterken van het immuunsysteem voor mensen van 50 jaar en ouder. Betere advisering en ondersteuning door huisartsen en overheid is hier noodzakelijk. Daarnaast met voorrang de echte kwetsbare groepen beschermen.

Punt 3. Deltaplan Mechanische Ventilatie voor publieke binnenruimten onmiddellijk starten, zodat kans op aerosole besmetting marginaal wordt. Ondernemers, scholen en overheden moeten hierin worden gesteund.

Punt 4.  Veel ruimhartiger compensatie van getroffen ondernemers en zzp’ers. Maximaal limiteren vrijheidsbeperkende maatregelen voor de samenleving.

Punt 5. Verbetering logistieke- en crisismanagement-capaciteiten. Het kabinet faalt op dit punt volledig. De onvoorspelbaarheid van een crisis vraagt om pragmatisch handelen. De planbaarheid is nu eenmaal beperkt. Het crisisaanpak-principe dat ‘’de werkelijkheid altijd vele malen erger is dan gedacht’’, moet leidend zijn. Anders is de uitkomst altijd “te weinig en te laat” , zoals het kabinet Rutte/De Jonge dagelijks aantoont.

Met dit 5-puntenplan verwacht Forum voor Democratie kwetsbaren te beschermen en de druk op de zorg te verlagen, om de rest van Nederland weer vrij te kunnen laten.