© Pixabay

Herstel-NL: scholen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk open


Herstel-NL, het platform van professionals dat pleit voor een evenwichtig en risicogestuurd coronabeleid met oog voor zo snel mogelijk herstel van de schade in de samenleving, hekelt de voorwaarden die worden gesteld aan de heropening van de basisscholen zoals het OMT voorstelt. Blijkens diverse onderzoeken gaan besmettingen bij kinderen trager, is hun besmettelijkheid geringer en zijn de risico’s voor volwassenen die met kinderen omgaan dan ook niet hoger dan in andere beroepen. Herstel-NL pleit daarom voor onmiddellijke en onvoorwaardelijke opening van zowel basis- als middelbare scholen. Leden van het platform gaan graag de dialoog met kabinet en OMT hierover aan.

Herstel-NL pleit voor beleid op basis van daadwerkelijke risico’s. Noch de mortaliteit, noch de morbiditeit van het coronavirus bij kinderen, jongeren en docenten vormt afdoende redenen om de risico’s op scholen hoog in te schatten. Daarnaast blijkt steeds duidelijker de directe schade die bij veel kinderen ontstaat doordat ze verplicht thuis moeten blijven: op de eerste plaats de leer- en ontwikkelingsachterstanden. Daarnaast is kindermishandeling sterk gestegen en ook de psychische schade is ongekend groot, zo blijkt uit recente cijfers. Het sluiten van de scholen is disproportioneel en veroorzaakt meer gezondheidsschade dan dat het aan gezondheidswinst oplevert.

Herstel-NL komt in verweer tegen de regel dat hele klassen bij een besmettingsgeval weer naar huis worden gestuurd en gezonde kinderen in quarantaine moeten en verplicht moeten worden getest voordat zij weer naar school mogen. Deze voorwaarden zijn niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en vormen een directe schending van meerdere grondrechten. Onderzoek uit Noorwegen en Zweden toont overigens overtuigend aan dat het virus op scholen niet sneller rondgaat dan elders in de samenleving; sterker – het gaat bij kinderen langzamer. Ook hebben docenten geen grotere kans op besmetting dan mensen in andere beroepen.

Docenten die kwetsbaar zijn moeten uiteraard in staat worden gesteld om van huis te werken of zich te laten vervangen. Herstel-NL heeft al eerder opgeroepen daartoe een goede regeling te treffen. De bezwaren die vakbond CNV nu namens leraren zou verwoorden ontberen elke wetenschappelijke grond. De eis dat leraren “100% veilig” moeten kunnen werken is daarnaast in de ogen van Herstel-NL absurd. De auto- of fietsrit naar school kent voor de meesten hogere risico’s dan het doceren van een klas.

Daarnaast zijn de door het OMT aangedragen voorwaarden alsnog beschadigend voor kinderen. Ze jagen angst aan en bestempelen kinderen als een gevaar voor elkaar, voor hun familie en voor de samenleving. Dat is een emotionele last waarmee onze kinderen niet belast mogen worden, omdat ook dat onrepareerbare schade doet en daarmee de ontwikkeling verstoort.