‘Investeren in collectieve woonvorm voor ouderen, maar met integrale zorg en behandeling’


De vergrijzing en de behoefte aan ‘wonen op maat’ nopen tot een andere visie op toekomstbestendig wonen voor ouderen. Het sluiten van de verzorgingshuizen heeft laten zien dat ouderen door vereenzaming onnodige gezondheidsschade oplopen met vaak als enige optie verpleeghuisopname.

Collectief wonen biedt tal van mogelijkheden om de eigen regie en mantelzorg door ouderen zelf te behouden. Naast de sociale aspecten kan de veiligheid en zelfredzaamheid ondersteund worden door domotica. Er kan efficiënte inzet gepleegd worden op hulp in de zelfzorg en het huishouden. De meerwaarde wordt echter pas bereikt als er sprake is van een integraal aanbod van wonen, zorg èn behandeling. De lichamelijke conditie is een bepalende factor voor de ervaren kwaliteit van leven. Dat vereist het tijdig markeren van kwetsbaarheid en de palliatieve fase met mensgerichte zorgplanning. In een continue dialoog met ouderen, kunnen zij hun eigen keuzes maken over alle aspecten van het leven die belangrijk zijn, dus ook over medische behandelingen,” zegt Amnon Weinberg specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO

Weinberg: “Daarom pleit ik voor het verbinden van collectieve woonvormen met ‘ouderenteams’ vanuit alle stakeholders. Deze staan in eerste instantie onder coördinatie van huisartsen met ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde. Om bestendigheid te garanderen kan de specialist ouderengeneeskunde bij complexe zorgvraag de coördinatie overnemen en daarmee bestendig wonen mogelijk maken. Er bestaat echter een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde, zij werken vaak in dienst van een verpleeghuis en zijn te weinig beschikbaar voor het werk daarbuiten. De oplossing kan gevonden worden in het regionaal bundelen van hun capaciteit en los te koppelen van individuele zorgaanbieders. Bovendien kunnen zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde in regionale behandelvakgroepen, zoals ZBVO, een belangrijke bijdrage leveren. Dat faciliteert een 24/7 beschikbaarheid voor huisartsen die daarmee ontzorgd worden in hun praktijkvoering voor ouderen.

Het integraal collectief wonen draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment. Daarmee zullen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties ontlast worden. Maar bovenal worden ouderen er beter van; de beschikbaarheid van alle expertise dicht bij huis geeft vertrouwen en veiligheid. “Ook onze maatschappij wordt er in alle aspecten beter van; ouderen zijn niet de dorre tak, maar vormen een gerespecteerde nieuwe scheut aan onze beschaving,” aldus Amnon Weinberg