LTO: focus op sociaaleconomische impact stikstof goed nieuws


De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat in opdracht van LNV een verkennend onderzoek uitvoeren naar een landbouwakkoord. De verkenning komt voort uit een motie van Bisschop (SGP) bij de behandeling van de Stikstofwet, en richt zich op langjarig perspectief voor boeren en tuinders. De sociaaleconomische impact van het stikstofdossier krijgt hiermee de aandacht die het verdient, aldus LTO Nederland.

Bij de behandeling van de stikstofwet in de Tweede Kamer, afgelopen december, bepleitte Roelof Bisschop (SGP) het belang van consistent, meerjarig beleid voor boeren en tuinders in het stikstofdossier. De Kamer nam daarop een motie aan waarin de regering werd opgeroepen om met een bredere groep organisaties afspraken te maken over een integrale aanpak met duidelijkheid, ruimte en toekomstperspectief voor de agrarische sector.

“In het stikstofdossier gaat veel aandacht naar de ecologische situatie en de oplossingen die daarvoor nodig zijn. Dat is logisch, niet in de laatste plaats gezien de juridische realiteit waar we ons sinds de Raad van State-uitspraak in bevinden. Het is goed dat er nu serieus aandacht komt voor het sociaaleconomische perspectief. We nemen daarmee de regie,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

Stikstofopgave voor bredere maatschappij

“Onze inzet voor een akkoord is breder dan alleen de landbouw – de stikstofcrisis is dat namelijk ook. We trekken daarom met partijen binnen en buiten de sector op voor een groter verdienvermogen voor onze boeren en tuinders, toekomstperspectief voor jonge agrarisch ondernemers en de beschikbaarheid van grond voor onze mooie sector. De verkenning in de SER helpt ons bij die verbreding,” zegt Van der Tak.

De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid. In de SER zijn werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd. LTO Nederland is naast VNO-NCW en MKB-Nederland een van de drie werkgeversorganisaties die zitting heeft in de raad.