Positieve effecten door tolvrije Westerscheldetunnel


MIDDELBURG – Uit onderzoek, dat is uitgevoerd door het Rijk, blijkt dat het opheffen van de tol voor de Westerscheldetunnel een positief effect heeft voor Zeeland. Zo is het tolvrij maken van de tunnel onder andere gunstig voor de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie.   

Cruciale verkeersader

De Westerscheldetunnel verbindt de Zeeuws-Vlaamse grensregio met de rest van Nederland. De laatste jaren is deze cruciale verkeersader steeds belangrijker geworden voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland, maar de tolheffing van de Westerscheldetunnel vormt een barrière. De tolheffing duurt zoals nu gepland tot 2033. Geluiden om de tolheffing eerder te stoppen worden binnen en buiten Zeeland steeds sterker. Het gevoel dat het onrechtvaardig is dat alleen in Zeeland voor zo’n belangrijke primaire verbinding tol betaald moet worden, neemt toe. Er is geen redelijk alternatief: de kortste omweg bedraagt voor de meeste gebruikers meer dan 100 km (via Antwerpen).

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Al jaren moeten we in Zeeland betalen om tussen verschillende delen in onze provincie te reizen. Tegelijkertijd is de route van Goes naar Gent sinds de aanleg van de Sluiskiltunnel en de ontwikkeling van North Sea Port alleen maar belangrijker geworden. Uit onderzoek blijkt nu dat investeren in een tolvrije Westerscheldetunnel gunstig is voor het maatschappelijk belang van Zeeland en daar buiten.”

Onderzoek

Naar aanleiding van een Kamermotie heeft het Rijk, in samenspraak met Zeeland, twee onderzoeken laten uitvoeren. Er is onderzoek gedaan naar de sociale en economische effecten van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel en daarnaast is gekeken naar de financiële mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken.

Sociale en economische effecten

Uit de onderzoeksrapporten blijkt dat het voor Zeeland gunstig is als de tolheffing zou worden afgeschaft. Zo zijn de maatschappelijke baten anderhalf keer zo hoog als de maatschappelijke kosten. Tolvrij blijkt onder meer een positief effect te hebben voor de arbeidsmarkt, want nu remt de tol vaak nog het werken aan ‘de overkant’. Daarnaast is het voor bedrijven aantrekkelijker om zich elders in de regio te vestigen, uit te breiden en personeel aan te trekken. Ook is het gunstig dat de woningmarkt niet meer door de tunnel ‘begrensd’ wordt. Bovendien maakt een tolvrije tunnel een bezoek aan familie, vrienden of winkels aan de andere kant van het water toegankelijker.

Financiële scenario’s

Naast het onderzoek naar de sociaal economische effecten van het afschaffen van de tolheffing, zijn er verschillende financiële scenario’s voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel onderzocht. Hierbij merken de onderzoekers op dat het Rijk per definitie ruimere mogelijkheden heeft voor de dekking van het financiële tekort dat ontstaat bij het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik wil namens Zeeland in aanloop naar de kabinetsformatie stappen maken om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken. Het is nodig dat nieuwe Kamerleden en het nieuwe kabinet het belang inzien van de positieve effecten van versnelde tolafschaffing.”