Structurele subsidieregeling nodig voor verbeteren woningen


BZK heeft bekendgemaakt welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. De VNG is positief dat hiermee bijna 22.000 woningen kunnen worden verbeterd, maar dringt aan op een structurele subsidieregeling.

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om 20.000 bestaande woningen te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Een kleiner deel van de aanvragen gaat over sloop- en nieuwbouw: er komen 1.940 woningen bij (1.900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1.250 woningen worden gesloopt.

Van de beschikbare € 450 miljoen wordt € 413 miljoen toegekend. Daarvan gaat 73% naar 13 van de 16 aangewezen wijken voor stedelijke vernieuwing, dus 3 wijken ontvangen niets. De resterende 27% gaat naar grensregio’s.

Structurele subsidieregeling

Uit onderzoek blijkt dat alleen al voor de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden behoefte is aan een publieke investering van gemiddeld € 631 miljoen per jaar in de komende 6 jaar. Het rijk heeft nu eenmalig € 450 miljoen vrijgemaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er aanvragen waren voor het dubbele bedrag. De VNG pleit voor een structurele subsidieregeling, die openstaat voor verbetering van de woonkwaliteit, leefomgeving en duurzaamheid in alle kwetsbare wijken en gebieden in ons land.